שרות לקוחות בוואטסאפ 0544242509 ראשון -חמישי 9:00-15:00

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות דנה אשכנזי

 

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של חברת דנה אשכנזי (להלן: "דנה אשכנזי" ו/או "הרשת").

 • כללי
 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פי הם מתנה למועדון הלקוחות של הרשת (להלן: "המועדון").
 2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות, לרבות דמי ההצטרפות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • הצטרפות וחברות במועדון
 1. חבר במועדון–הינו כל אדם פרטי אשר מילא טופס הצטרפות, ועמד במכלול תנאי המועדון
 2. דנה אשכנזי שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון ו/או לבטל את חברותו של הלקוח במועדון לאחר הצטרפותו מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד וללא הודעה מראש.
 3. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן והוא יחול במהלך כל רכישה שתתבצע לידי חבר במועדון
 4. במעמד החתימה על הצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרף הטבות הצטרפות למועדון כדלקמן:
  • שובר מתנה בסך של 70 ₪ למימוש החל משבועיים מיום ההצטרפות ועד 90 יום ממועד ההצטרפות, וזאת כהטבה חד פעמית.
  • הטבת יום הולדת - תקפה בחודש בו חל יום ההולדת של חברת המועדון. 20% הנחה על קולקציה חדשה (או כל הטבה אחרת שהרשת תיבחר לנכון). אין כפל  . מבצעים . למימוש החל משבועיים מיום ההצטרפות
 5. דנה אשכנזי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בסעיף 8 לעיל על תתי סעיפיו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 6. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, חתימה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתבו/או במדיה מגנטית על פי החלטת דנה אשכנזי מעת לעת. בעצם מילוי טופס ההרשמה הלקוח מאשר קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חבר שהחליט במהלך חברותו במועדון כי אינו מעוניין לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMSו/או אימייל ו/או בכלל, יודיע על כך בהקדם למשרדי הנהלת הרשת בהודעה בכתב לפקס' מס' 09-9660206.
 7. יובהר,כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי דנה אשכנזי ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 8. הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של דנה אשכנזי ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי דנה אשכנזי.
 9. כל חבר רשאי לדרוש מדנה אשכנזי, בכתב, כי המידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן או קבוע.
 10. דנה אשכנזי תודיע לחבר בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו ולא העבירה המידע לאחר. לא התקבל אישור בכתב מדנה אשכנזי, יודיע החבר בכתב לדנה  אשכנזי על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
 11. דנה אשכנזי שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת דנה אשכנזי תאפשר לחבר לממש את נקודות הזכות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.
 • השימוש בהטבות המועדון
 1. חברות במועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.
 2. אנשים אשר גילם אינו עולה על גיל 18 (להלן: "קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים לקבל את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופויהם החוקיים (להלן: "ההורים") להצטרפות למועדון וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה. על ההורים לפקח על פעילות הקטינים כך שלא יפעלו בניגוד לדעתם ו/או להוראות התקנון והמועדון. כל פעילות שתבוצע על ידי הקטינים במסגרת המועדון מהווה הסכמה של הקטינים ושל הוריהם לאמור בתנאי התקנון.
 3. חברות המועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחבר המועדון אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות וחבר המועדון מתחייב שלא לנצל את חברותו במועדון לרעה. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. דנה אשכנזי תהיה רשאית לבטל חברות מועדון אשר תיעשה בו שימוש שלא כדין, או בניגוד להוראות התקנון.
 5. חברות במועדון מקנה הטבות בסניפי חנויות הרשת שבבעלות דנה אשכנזי בישראל בלבד, למעט בחנויות עודפים של הרשת ולא כולל נקודות מכירה אחרות–כדוגמת נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים מוצרים של דנה אשכנזי.
 6. מובהר בזאת, כי במידה ולרשת יצטרפו בעתיד חנויות נוספות תהיה חברות המועדון תקף גם בחנויות אלה ,למעט בחנויות עודפים.

 

 • הטבות לחברי המועדון
 1. מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות הרשת נקודות זכות בשווי 10% מסכום הקניה נטו בפועל. יודגש כי דנה אשכנזי תהא רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות לחברי המועדון ו/או בכלל.
 2. "רכישה מזכה" – לעניין זה היא רכישה במזומן או באשראי בחנות מחנויות הרשת כולל רכישת מוצרים הנמכרים בהנחה כלשהיו/או במבצע (פרט לכפל מבצעים כאמור בסיפת סעיף זה), ולמעט רכישה באמצעות תווי קניה מכל סוג שהם, תווים אלקטרוניים, כרטיסי מתנה מכל סוג שהם ו/א ורכישה בחנויות עודפים. למען הסר ספק יובהר כי הרשת שומרת על זכותה להחליט האם בנסיבות בהן יש כפל מבצעים ניתן יהא לצבור ו/או לממש את נקודות הזכות ואם כן מהם אחוזי הצבירה.
 3. שווי כל נקודת זכות אותה יצבור חבר המועדון הינה 1 ₪. את הנקודות שנצברו ניתן יהא לממש, קרי– להפחית 1 ₪ בגין כל נקודה, מסכום העסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות ולאחר שחבר המועדון צבר בכרטיסו לכל הפחות 100 נקודות.
 4. במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות הזכות לא תתבצע צבירה של נקודות.
 5. צבירת נקודות הזכות תהא לשנה אחת בלבד (12 חודשים מהמועד בו נצברו נקודות הזכות), כאשר רכישה נוספת באחת מחנויות הרשת במהלך השנה הנ"ל, תאריך בשנה נוספת את מועד מימוש הנקודות, וזאת החל ממועד הרכישה האחרון הנ"ל. חבר שלא ירכוש במשך שנה מיום הרכישה האחרון יביא למחיקת נקודות הזכות שצבר. המחיקה תתבצע בהתראה של חודש אשר תשלח ללקוח לכתובת שנמסרה על ידו בטופס שמילא לצורך קבלת כרטיס החבר, ולאחר מכן לא תשמע כל טענה נוספת בעניין זה.
 6. צבירת ומימוש נקודות הזכות מותנית בהצגת תעודת זהות
 7. נקודות הזכות אותן צבר חבר המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
 8. במידה והחבר ניצל יותר נקודות זכות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי הרשת רשאית הרשת לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 9. כל המוצרים ברשת שאינם בהנחה ניתנים לרכישה באמצעות נקודות הזכות ודנה אשכנזי שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן ו/או אך ורק לחברי מועדון, בהם תתאפשר צבירה מוגדלת של נקודות ו/או קבלת הנחה אחרת ו/או נוספת ממחירו המקורי של המוצר.
 10. החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות הזכות שצבר.
 11. הרישום הנמצא בידי הרשת הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר.
 12. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות הזכות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של הרשת ולהעלות את השגותיו למייל e-shop@danaashkenazi.com .  החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 21 ימי עבודה.
 13. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת. הרשת אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או לא ברור ו/או בלתי קריא.
 14. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 15. דנה אשכנזי שומרת לעצמה אתה זכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

 

 • שונות
 1. ידוע לחבר כי הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת.
 2. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט לעיל ולהלן לרבות שינויים שיערכו בו והמחייב את הצדדים.
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעת הבלעדי וללא הודעה מוקדמת . החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת .
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. במעמד רכישת מוצרים לא יינתן לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה אחר מכל מין וסוג שהוא, לרבות כרטיסי אשראי המקנים הנחה כזו או אחרת, ככל שיש ברשות החבר. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל )בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון( יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.
 6. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 7. מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה כתוב בלשון זכר. ואולם, כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.